دریچه خطی با زاویه 30 درجه

دریچه خطی با زاویه 30 درجه