زیرفنکویل وسط خطی 30 درجه لولادار

زیرفنکویل وسط خطی 30 درجه لولادار