دریچه کولر سقفی ساده

دریچه کولر سقفی و دریچه تنظیم هوای سقفی

الف- دریچه کولر سقفی دو طرفه

ب- دریچه کولر سقفی سه طرفه

ج- دریچه کولر سقفی چهارطرفه

د-دریچه کولر سقفی بدون دمپر یا دریچه تایلی

ه- دریچه کولر گرد سقفی جنس

 

قابلیت ها:

  • پخش هوا باقابلیت جهت دهی 3 ،2،1 و4 طرفه
  • مناسب جهت هوای رفت و هوای برگشت
  • کنترل هوادهی با دمپر در دو نوع تخت وبرجسته می باشد

موارد مصرف:

1-جهت نصب در سقف برای تنظیم هوای ورودی کولر های آبی

2-مناسب برای توزیع هوا برای سیستم های هواساز باافت فشار متوسط

3-جهت نصب در سقف های کاذب

4- بیمارستان ها ،اداره ها وساختمان ها ارتفاع سقف تا 4متر

محتوای بیشتر در این بخش: « دریچه سقفی دو طرفه کنجی