دریچه گرد مشبک فنردار با تور

دریچه گرد مشبک فنردار با تور