دریچه سقفی گرد مشبک سه طرفه

دریچه سقفی گرد مشبک سه طرفه