دریچه سقفی گرد مشبک 90 درجه

دریچه سقفی گرد مشبک 90 درجه