رابط دودکش پکیج دوجداره از 10سانتی متر تا3متر

رابط دودکش پکیج دوجداره ، اتصالی برای افزایش طول دودکش پکیج ها می باشد که از 10 سانتی متر تا 3 متر تولید شده اند.

این رابط های دوجداره ، مخصوص دودکش پکیج های فن دار و نسل دوم می باشد.