زانو 45درجه دودکش آلومینیوم دوجداره با واشر تمام سیلیکون

زانو 45درجه دودکش آلومینیوم دوجداره با واشر تمام سیلیکون