زانو 90درجه دودکش آلومینیوم دوجداره با واشر تمام سیلیکون

زانو 90درجه دودکش آلومینیوم دوجداره با واشر تمام سیلیکون