دریچه پادری دوقابه

دوشنبه, 12 آذر 1397 08:15

دریچه پادری دوقابه

دریچه پادری تک قابه آهنی ساده