رابط دودکش پکیج دوجداره ، اتصالی برای افزایش طول دودکش پکیج ها می باشد که از 10 سانتی متر تا 3 متر تولید شده اند.

این رابط های دوجداره ، مخصوص دودکش پکیج های فن دار و نسل دوم می باشد.